Stel een vraag via
Whatsapp

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van Van Den Bosch BVBA
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten
Telefoon:03/314 52 99
E-mail: info@optiekdominiek.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0426.323.413

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Den Bosch BVBA of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Van Den Bosch BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Van Den Bosch BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Den Bosch BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Van Den Bosch BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Van Den Bosch BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Privacybeleid

Privacy is zeer belangrijk voor ons. Via dit charter willen we u meer informatie geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

1. Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens!

Van Den Bosch BVBA (hierna: “Optiek Dominiek”, “optiekzaak” of “wij”) is een optiekzaak, met maatschappelijke zetel te Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten. De optiekzaak is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van zijn klanten en potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u klant bent bij Optiek Dominiek, verwerkt de optiekzaak een aantal gegevens. Hierbij kan het onder andere gaan om:
• uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum);
• uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres);
• door u ingevulde vragenlijsten die de optiekzaak u voorlegde;
• financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, facturatiegegevens);
• uw hobby’s;
• beelden van de Visufit 1000 of enig ander toestel. Deze beelden dienen om brilglazen optimaal te centreren.
• beelden van onze bewakingscamera’s;
• beelden op onze website of sociale media worden enkel gebruikt mits uw toestemming of die van uw ouders indien u minderjarig bent.
• gegevens betreffende uw ogen en oogmetingen (zoals refractiewaarden (sfeer, cylinder, as, prisma, additie), visus, objectieve refractie, keratometrie, abberometrie, corneatopografie, algemene conditie van de ogen en oogleden…)
• gegevens betreffende aandoeningen en medicatie die een invloed hebben of kunnen hebben op het functioneren van uw ogen
• gegevens betreffende uw aankopen bij Optiek Dominiek o.a. in het kader van garanties en na-service (montuurgegevens, merk en type glazen, bestelwaardes, bestelgegevens, centragegegevens, individuele parameters, merk en type contactlenzen en contactlensvloeistoffen en zo meer).
• publieke gegevens

Indien u geen klant bent bij Optiek Dominiek verwerkt de optiekzaak onder bepaalde voorwaarden, bepaalde gegevens zo u die zelf aan de optiekzaak heeft gegeven. Zo bijvoorbeeld in het kader van netwerkmomenten of in het kader van een relatie tot de optiekzaak als verkoper van producten of aanbieder van diensten. Hierbij kan het onder andere gaan om:
• uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum);
• uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres);
• financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, facturatiegegevens);
• beelden van onze bewakingscamera’s;
• publieke gegevens

3. Waarom verwerkt Optiek Dominiek persoonsgegevens?

De optiekzaak verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerkt de optiekzaak uw gegevens:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om klanten en orderbeheer feilloos te laten verlopen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit);
• om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het kader van garanties op fabricagefouten);
• om herstellingen en bijbestellingen te kunnen doen;
• om onze contracten correct te kunnen uitvoeren;
• om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
• om statistieken op te maken en testen uit te voeren;
• voor commerciële prospectie of direct marketing, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.


4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. De optiekzaak gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen in hoofde van de optiekzaak of om de evolutie van de oogafwijkingen en implicaties ervan te kunnen naslaan). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen.


5. Kunnen we uw gegevens doorgeven?

Optiek Dominiek zal uw gegevens niet verkopen aan derde partijen.
Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan leveranciers in het kader van een bestelling. Enkel de noodzakelijke gegevens in het kader van de bestelling worden doorgegeven, eventueel inclusief de naam en voornaam van de persoon voor wie de bestelling doorgevoerd wordt. Ook kunnen gegevens worden doorgeven aan oogartsen of andere artsen in overleg met de klant.
Verder kan de optiekzaak - in het kader van de outsourcing van bepaalde taken - gegevens doorgeven aan - zorgvuldig geselecteerde - derde partijen die in opdracht van de optiekzaak bepaalde gegevens verwerken. De optiekzaak doet hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens haar afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegevens. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren.


6. Uw rechten als individu

Met betrekking tot de persoonsgegevens die Optiek Dominiek verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht
• U kan uw gegevens inkijken
U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
• U kan uw gegevens laten verbeteren
In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
• U kan uw gegevens laten verwijderen
Indien u vermoedt dat de optiekzaak bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
• U kan vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij
U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan de optiekzaak heeft verstrekt, bij de optiekzaak op te vragen of aan de optiekzaak te vragen deze over te dragen aan een derde partij.
• U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.


7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Van Den Bosch BVBA , Vrijheid 119,2320 Hoogstraten, ter attentie van de ‘GDPR verantwoordelijke’ of door een e-mail te zenden naar info@optiekdominiek.be. De optiekzaak behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen aan partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kan de optiekzaak o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart te willen overmaken. Op die manier kan de optiekzaak er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan de optiekzaak richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn - en uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek - behandeld en beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. De optiekzaak zal u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging. Mocht de GDPR verantwoordelijke beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt hij of zij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld. Indien u niet akkoord gaat met het standpunt van de optiekzaak kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.


8. U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie

Optiek Dominiek kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.optiekdominiek.be. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be). Vanzelfsprekend kunt u de optiekzaak ook contacteren indien u nog bijkomende vragen zou hebben.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze bril is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Bekijk winkelmandje

Terug

Deze bril is toegevoegd aan uw brillenmandje.

Bekijk pasmandje

Terug

Dankjewel voor de registratie op onze nieuwsbrief. Uw kortingscode van 10% zou ondertussen in uw mailbox aangekomen moeten zijn.

Terug

KORTING OP JE EERSTE BESTELLING?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerste bestelling.